zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 26 lutego 2017 r.

27.03.2017

1. Dzisiaj rozpoczynamy w polskim Kociele 50 Tydzie Modlitw o Trze驕wo Narodu. Zachcamy tak髒e do zapisywania si do Parafialnej Ksigi Trze驕woci, która znajduje si na stoliku za awkami.

2. Jutro o godz.16.30 w auli domu parafialnego spotkanie formacyjne dla K驍R.

3. We wtorek 28 lutego o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Poskiej Akademii. A,B,C Chrzecijastwa. Temat spotkania: ?Koció wobec uchod驕ców.?. Wykad poprowadzi ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel. Serdecznie zapraszamy do udziau w wykadzie.

4. W rod rozpoczynamy Wielki Post, przygotowujcy nas ? poprzez rozwa髒anie Mki i mierci Paskiej ? do powstania z wasnych grzechów i saboci. Radykalne zerwanie z grzechem, podjte wyrzeczenia oraz wielkopostne praktyki i nabo髒estwa maj jeden, podstawowy cel ? osobiste nawrócenie, poprzez które ka髒da i ka髒dy z nas staje si nowym czowiekiem. Zachcamy do udziau w Drodze Krzy髒owej, która bdzie si odprawia w pitki (o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosych oraz o godz. 20.00 dla modzie髒y i pracujcych) i w nabo髒estwie Gorzkich 驍ali z kazaniem pasyjnym (w niedziele o 16.45). W czasie Nabo髒estwa Drogi Krzy髒owej dzieci i modzie髒 otrzymywa bd specjalne pamitki, które wklejaj do zeszytów od religii.

5. W rod Popielcow obowizuje post cisy, podobnie jak w Wielki Pitek, to znaczy nie tylko zakaz spo髒ywania pokarmów misnych, ale tak髒e ilociowe ograniczenie jedzenia. Msze w. w rod odprawimy o 7.00, 10.00, 16.30 - dla dzieci, 18.00 i 20.00 ? dla modzie髒y i pracujcych. Na ka髒dej Mszy w. odbdzie si obrzd posypania gów popioem.

6. W rod obchodzimy Narodowy Dzie 驍onierzy Wykltych. Zachcamy do modlitwy za tych, którzy tyle wycierpieli, a wielu z nich oddao 髒ycie walczc o woln Polsk. O godz. 18.00 Msza w. o wieczny pokój dla 驍onierzy Wykltych.

7. W czwartek o godz. 18.00 modlimy si o powoania kapaskie i zakonne. Prosimy o obecno wszystkich ministrantów.

8. W pitek przypada I pitek miesica. Dodatkowa Msza w. o godz. 10.00. W pierwszy pitek spowied驕 w czasie Dróg Krzy髒owych.

9. W sobot przypada I sobota miesica. O godz. 8.30 Msza w. i katecheza formacyjna dla czonków grup modlitewnych, wspólnot i stowarzysze oraz ró髒aniec wynagradzajcy.

10. W sobot o godz. 8.00 szafarze zanios Komuni w. do chorych w ich domach.

11. W sobot 04 marca od godz. 13.00 dzieci klas III wraz z rodzicami mog zgasza si po stroje komunijne. Wydawanie strojów bdzie co pó godziny poczwszy od klasy IIIA.

12. Za tydzie w niedziel - o godz. 10.00 Msza w. w intencji dzieci objtych modlitw ró髒acow rodziców. Po Mszy w. spotkanie formacyjne w auli domu parafialnego. - po Mszy w. o godz. 12.30 Wystawienie Najwitszego Sakramentu i adoracja prywatna. O godz. 16.45 Gorzkie 驍ale i Bogosawiestwo Najwitszym Sakramentem.

13. Stowarzyszenie ?Idziemy na spacer? w dniu 5 marca o godzinie 12.00 serdecznie zaprasza na III Turniej Charytatywny do hali sportowej w Posku. Dochód przeznaczony zostanie na wyposa髒enie sali rehabilitacyjnej przy Parafii w. Michaa, gdzie bdzie bezpatna rehabilitacja dla osób niepenosprawnych.

14. Za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez Wspólnot Przyjaciele Oblubieca. Seminarium rozpocznie si niedziel Ewangelizacyjn 12 marca. Wicej informacji o seminarium w Szcz Bo髒e i na plakatach.

15. W kancelarii parafialnej trwaj zapisy na Turniej Tenisa Stoowego dla dzieci i modzie髒y, który odbdzie si 11 marca.

16. W naszej parafii istnieje mo髒liwo zamówienia Mszy w. gregoriaskiej.

17. W ostatnim tygodniu zamontowalimy nowe samozamykacze przy drzwiach wejciowych. Drzwi si same zamykaj. Prosimy ich samemu nie dociga.

18. Nasza parafia wydaa ksi髒k zatytuowan Obraz, który zmienia. W ksi髒ce powiconej Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bo髒ej Czstochowskiej w Polsce i w naszej parafii, znajdziemy wiele informacji, zdj i wiadectw. Znajdziemy te髒 archiwalne zdjcia z pierwszej Peregrynacji w Posku z 1976 r. Ksi髒k opracowan przez ks. Radosawa, za co jestemy Mu ogromnie wdziczni, bdziemy mogli naby w najbli髒sz niedziel. Koszt wydania ksi髒ki wynosi 20 z.

19. Na stolikach za awkami znajduje si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty oraz Dobre Nowiny.

20. Zachcamy do nabywania i lektury "Gocia Niedzielnego", Maego Gocia i "Szcz Bo髒e".

21. Dzikujemy Parafianom za skadane w czasie koldy ofiary na budow tymczasowej kaplicy dla nowotworzonej parafii. W chwili obecnej zakupiony zosta grunt pod nowy koció w Posku przy ul. Wieczorków /przy krzy髒u, na granicy z Szerominkiem/, przygotowywane s uzgodnienia techniczne oraz trwaj negocjacje w celu wybrania firm do budowy kaplicy. Polecajmy w modlitwach Dobremu Bogu dzieo tworzenia nowej parafii. Osoby, czy firmy, które chciayby si wczy w dzieo budowy prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

22. Na zakoczenie Mszy w. pomódlmy si za solenizantów: Biskupa Mirosawa, Biskupa Romana oraz za ks. Radosawa, który dzie imienin obchodzi bdzie w rod. 驍yczymy im obfitoci ask Bo髒ych. Niech Maryja Królowa Polski ma ich w swojej macierzyskiej opiece. Pod Twoj Obron. ?..

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i