zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 26 marca 2017 r.

27.03.2017

1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które potrwaj do czwartku wcznie. Witamy serdecznie ks. kan. dr Janusz Filarskiego ? Dyrektora Domu Ksi髒y Emerytów w Pocku i ks. mgr Jarosawa Cichockiego ? Proboszcza Parafii w. Barbary w Sikorzu, byego wikariusza naszej parafii. Zachcamy do modlitwy w intencji Rekolekcji. Polecajmy w modlitwach Ojców Rekolekcjonistów i nas samych. Dzikujc za podjcie trudu przeprowadzenia Rekolekcji w. w naszej wspólnocie, 髒yczymy im daru sowa skutecznego, które nakoni nas do nawrócenia i odnowy 髒ycia. Módlmy si w intencjach Rekolekcji w., za siebie i za innych, zwaszcza za tych, którzy przez wiele lat nie korzystali z Sakramentu Bo髒ego Miosierdzia. Niech to bdzie dla nas wszystkich czas aski i zbawienia. Korzystajmy jak najobficiej ze Sowa Bo髒ego i Sakramentu Pokuty.

2. Szczegóowy program Rekolekcji znajduje si w Szcz Bo髒e. Dzisiaj porzdek Mszy w. i nabo髒estw tak, jak w ka髒d niedziel. O godz. 16.45 Gorzkie 驍ale. Od jutra do rody wcznie konferencje i Msze w. dla dorosych bd o 7.00, 17.00 i 18.30. Natomiast dzieci i modzie髒 przychodz wedug nastpujcego porzdku: modzie髒 szkó rednich o godz. 8.30, modzie髒 gimnazjalna o 10.00, dzieci o godz. 11.30 lub 13.00. Prosimy rodziców o dopilnowanie obowizku uczestnictwa dzieci w Rekolekcjach. Do rody wcznie bd tak髒e Msze w. o godz. 20.00, na które zapraszamy modzie髒 szkoln, studenck i pracujc oraz dorosych, którzy z ró髒nych powodów nie bd mogli przyby wczeniej. W czwartek o godz. 11.30 Msza w. w intencji osób chorych i starszych wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Dopomó髒my, aby te osoby uczestniczyy w nabo髒estwie dla nich przeznaczonym. We wtorek o godz.21.00 odbdzie si Nabo髒estwo dla osób 髒yjcych w zwizkach niesakramentalnych.

3. Do Sakramentu Pokuty bdziemy mogli przystpi od jutra do czwartku podczas wszystkich Mszy w.

4. Przy okazji Rekolekcji chcemy niektóre Msze w. ofiarowa za nauczycieli, wychowawców i pracowników szkó oraz przedszkoli znajdujcych si na terenie naszej parafii. Traktujemy to jako wyraz naszej wdzicznoci za ich prac wychowawcz i pomoc, jak otrzymujemy przy organizacji Rekolekcji. Porzdek odprawiania tych intencji mszalnych znajduje si w dzisiejszym Szcz Bo髒e.

5. W czasie Rekolekcji kancelaria parafialna bdzie nieczynna. Pilne sprawy w zakrystii.

6. Dzisiaj o godz. 10.00 Obraz Matki Bo髒ej Czstochowskiej zabior mieszkacy nastpujcych ulic: Siemowita IV, Jana Pawa II, Krokusowej, Cyprysowej i Storczykowej, mieszkacy domów jednorodzinnych przy ul. Jasnej i kowej oraz mieszkacy bloków: Wieczorków 102; 102A, B, C i D. Pocztek Peregrynacji od ul. Siemowita IV, Jasnej i od bloku Wieczorków 102.

7. We wtorek 28 marca o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Poskiej Akademii. A,B,C Chrzecijastwa. Temat spotkania: ?Pokuta w pierwszych wiekach chrzecijastwa.?. Wykad poprowadzi ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski. Serdecznie zapraszamy do udziau w wykadzie.

8. W czwartek kolejne spotkanie Apostolatu Maryjnego. Zapraszamy tych, którzy ju髒 nale髒 do tej formacyjno ? modlitewnej grupy oraz wszystkich chtnych na Msz w. o godz. 17.00, a potem w domu parafialnym na spotkanie formacyjne.

9. W pitek po Mszy w. o godz. 18.00 wyruszy z naszej parafii Ekstremalna Droga Krzy髒owa do Czerwiska. Zgoszenia na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i u ks. Radosawa.

10. W sobot przypada I sobota miesica. O godz. 8.30 Msza w. i katecheza formacyjna dla czonków grup modlitewnych, wspólnot i stowarzysze oraz ró髒aniec wynagradzajcy.

11. Za tydzie w sobot z racji rekolekcji na które wyje髒d髒aj kapani nie bdzie wyjcia do chorych. Wyjcie bdzie w sobot 8 kwietnia. Za zmian przepraszamy.

12. Za tydzie w niedziel o godz. 12.30 Wystawienie Najwitszego Sakramentu i adoracja prywatna. O godz. 16.45 Gorzkie 驍ale i Bogosawiestwo Najwitszym Sakramentem.

13. Od 01 do 03 kwietnia odbd si w naszym miecie obchody Dnia Autyzmu. Na obchody zo髒 si Nieodpatne konsultacje dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka, Parada Motoryzacyjna oraz Marsz solidarnoci z osobami cierpicymi na autyzm wraz z hepeningiem. Wicej informacji o obchodach w Szcz Bo髒e i na tablicy ogosze.

14. Diecezjalny Duszpasterz Kobiet zaprasza na I wielkopostny dzie skupienia dla kobiet diecezji pockiej pod hasem: ?Maryja ? Matka Jezusa i wzór kobiecoci?. Spotkanie odbdzie si w sobot 8 kwietnia 2017 r. w parafii w. Wojciecha w Pocku na Podolszycach Poudniowych w godz. 11.00 - 14.30.

15. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy zgasza Chrzty w czasie Wigilii Paschalnej i jubileusze ma髒eskie 25 i 50 lecia zawarcia Sakramentu Ma髒estwa. Zgoszenia do 02 kwietnia wcznie.

16. Zachcamy do udziau w nabo髒estwach Drogi Krzy髒owej o 16.30; 17.15 i 20.00 oraz w nabo髒estwach Gorzkich 驍ali w niedziele o godz. 16.45.

17. Zwracamy si z prob o wpacanie 1 % na dziaalno Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozlicz

18. Zachcamy do korzystania z Poradni Rodzinnej, która funkcjonuje w domu parafialnym od poniedziaku do pitku. W poradni nieodpatnie porad udzielaj: doradca 髒ycia rodzinnego, pedagog, psycholog, specjalista od uzale髒nie, prawnik i ksidz. Wykaz dni, godzin i osób pracujcych w poradni znajduj si w Szcz Bo髒e. Zachcamy do korzystania z poradni przez poszczególne osoby, czy te髒 rodziny. Zachcamy do korzystania z poradni, gdy coraz wicej problemów pojawia si z naszym 髒yciu.

19. Trwa nadal zbiórka makulatury. Dochód przeznaczony zostanie na wybudowanie studni gbinowych w Sudanie Poudniowym. Pojemniki wystawione s przy domu parafialnym.

20. Stowarzyszenie Niepenosprawnych Bd驕my Razem rozprowadza dzisiaj ozdoby witeczne. Zachcamy do nabywania.

21. Za tydzie po ka髒dej Mszy w. zbierane bd ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Ofiary mo髒emy skada równie髒 do skarbon w cigu tygodnia.

22. Na stolikach za awkami znajduj si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty powicony Okresowi Wielkiego Postu. Znajdziemy tam równie髒 wiele wiadectw nawróce znanych ludzi. Na stolikach za awkami znajduje si równie髒 publikacja dotyczca spowiedzi: Dlaczego warto si spowiada? Zachcamy do nabywania czasopism.

23. Po Mszach w. i w czasie Rekolekcji mo髒emy nabywa ksi髒k Obraz, który zmienia, powicon Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bo髒ej Czstochowskiej w Polsce i w naszej parafii. Mo髒emy równie髒 nabywa czekoladowe baranki wielkanocne, dzieo Caritas, Dzienniczek w. Siostry Faustyny, modlitewniki o Bo髒ym Miosierdziu oraz modlitewniki fatimskie. S równie髒 do nabycia kalendarze parafialne na 2017 r.

24. Zachcamy do nabywania i lektury "Gocia Niedzielnego", Maego Gocia i naszego "Szcz Bo髒e". W ?Szcz Bo髒e? znajduj si modlitwy dotyczce spowiedzi, warunki Sakramentu Pokuty oraz rachunki sumienia dla dzieci, modzie髒y i dorosych. Niech rachunki sumienia stan si pomoc w dobrym przygotowaniu i prze髒yciu Spowiedzi w. Znajdziemy tam równie髒 Uczynki Miosierdzia wzgldem duszy i ciaa, które winnimy wypenia w caym naszym 髒yciu.

25. Dzikujemy za ofiary skadane na nasze prace, modlitw oraz wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i