zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 21 maja 2017 r.

28.05.2017

1. Dzisiaj po Mszy w. o godz. 10.00 Obraz Matki Bo髒ej Jasnogórskiej zabior mieszkacy bloku Modzie髒owa 29 oraz mieszkacy Szerominka po lewej stronie jadc na Baboszewo wraz z ul. Soneczn - pocztek od Pastwa Obermeyer.

2. Jutro po Mszy w. o godz. 18.00 Nabo髒estwo do Bo髒ego Miosierdzia.

3. Równie髒 jutro po Mszy w. o godz. 18.00 spotkanie w domu parafialnym dla pielgrzymów udajcych si do Wilna.

4. We wtorek 23 maja spotkanie lektorów po Mszy w. o godz. 18.00 w sali nad zakrysti.

5. W czwartek o godz. 19.00 odbdzie si kolejne spotkanie przed Festynem Rodzin. Zachcamy rodziców dzieci i modzie髒y zaanga髒owanych w ró髒ne grupy istniejce przy parafii o wczenie si w przygotowanie festynu. Na spotkanie zapraszamy równie髒 przedstawicieli instytucji i organizacji, które chc si wczy w nasze wspólne dzieo.

6. W pitek rozpoczniemy Nowenn przed Uroczystoci Zesania Ducha w. Nowenna po Mszy w. o godz. 18.00. Zachcamy równie髒 do jej odprawiania przy figurkach w czasie majowego lub we wasnych domach w gronie rodzinnym. Teksty z modlitwami do Ducha witego znajduj si na stolikach za awkami. Prosimy o ich zabranie i modlitw.

7. W pitek 26 maja o godz. 19.00 w kaplicy na cmentarzu katolickim odbdzie si Msza w. i pogrzeb dzieci utraconych.

8. W sobot 27 maja o godz. 19.30 odbd si powicenia pól i Msze w. w Koziminach Stachowo i Cieciórkach.

9. W najbli髒szym tygodniu odbd si ostatnie próby przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzecze Chrzcielnych klas V: Klasy V A, B, C, D? 22 i 24 maja; klasy V E, F, G ? 23 i 25 maja. Próby rozpoczynaj si o godz. 16.30.

10. Spowied驕 przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzecze Chrzcielnych klas V w sobot: od godz. 9.00 klasy A, B; 9.30 klasy C i D; 10.00 klasy E i F; 10.30 klasa G. Spowied驕 zakoczymy o godz. 10.40.

11. Za tydzie Uroczysto Odnowienia Przyrzecze Chrzcielnych klas V o godz. 8.45 i 11.15. Prosimy Parafian o przybycie na Msz w. na inne godziny, aby da mo髒liwo rodzinom razem z dziemi uczestniczenia w uroczystociach.

12. W niedziel 28 maja po Mszy witej o godz. 17.30 odbdzie sie spotkanie organizacyjne pielgrzymów udajcych sie do Woch.

13. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty na Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. W ramach koloni przewidujemy równie髒 wycieczk do Lwowa. Peny koszt kolonii wynosi 1200 z. Koszt udziau w koloniach dla osób zaanga髒owanych w 髒ycie parafii uzale髒niony bdzie od zebranych rodków w czasie festynu. W kancelarii skadamy wypenione karty wraz z zaliczk 300 z. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

14. Owocem Roku Miosierdzia w naszej parafii jest Koronka do Miosierdzia Bo髒ego. T wa髒n modlitw Kocioa odmawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00, na któr serdecznie zapraszamy Parafian i Goci. Koronk do Bo髒ego Miosierdzia zwiastuj parafialne dzwony.

15. Informujemy Parafian, 髒e ksi髒a dekanatu poskiego zostali przeszkoleni w zakresie komunikacji z dziemi autystycznymi i Zespoem Aspergera.

16. Zachcamy do penienia stra髒y honorowej przy Najwitszym Sakramencie. Penie stra髒y to jednogodzinna adoracja Najwitszego Sakramentu. Zgoszenia u Pani Ewy Szymaskiej

17. W dalszym cigu w kancelarii parafialnej mo髒emy skada fanty na Festyn Rodzin oraz zgasza ch przyniesienia ciasta oraz oferowa swoj pomoc w organizacji festynu. Zachcamy do ochotnego wczenia si w to dzieo jakim jest Festyn Rodzin.

18. W najbli髒szy pitek odbdzie si w Posku XIII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Modzie髒y. Zachcamy dzieci i modzie髒 ze szkó podstawowych, gimnazjalnych i rednich do zgaszania swego udziau w Parafiadzie. Regulaminy dyscyplin sportowych oraz konkursów muzycznych, poetyckich i plastycznych umieszczone zostay na stronie internetowej parafii. Zapisy do wtorku wcznie. Parafiad rozpoczniemy Msz w. o godz. 9.00. Zapraszamy parafian na Msz w. i na stadion.

19. Zachcamy do udziau w nabo髒estwie majowym w kociele (w dni powszednie po wieczornej Mszy w. i w niedziele o 17.10) oraz przy figurkach na wioskach. Dzikujemy za modlitw przy figurkach w Kownatach, Cieciórkach, wiklinie, Powitnem, Koziminach Nowych i Koziminach Stachowo. Prosimy o informacj gdyby Nabo髒estwa Majowe odbyway si w innych miejscowociach.

20. Na stolikach za awkami znajduj si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty oraz nieodpatny numer Dobre Nowiny.

21. Dzikujemy za ufundowanie przez rodziców dzieci Odnawiajcych Przyrzeczenia Chrzcielne, specjalnych wiec wraz z lichtarzami dla naszej parafii. wiece su髒y bd Su髒bie Liturgicznej w czasie Czytania ewangelii i czasie procesji.

22. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

23. Dzikujemy za modlitw, ofiary skadane na budow kaplicy dla nowej parafii i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i